edit

9.0 Module Credits

Originally developed by: AWAJI Yoshimasa (howardgee)

http://www.awajis.net/xoopshp/